Η Επιχείρηση

Η «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ» με ΑΦΜ:123027558 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου (εφεξής η Επιχείρηση), δραστηριοποιείται στην  αγορά και πώληση αντικειμένων από χρυσό και άλλα πολύτιμα μέταλλα (ασήμι, παλλάδιο, πλατίνα), χρυσών και ασημένιων κοσμημάτων και σκευών, πολύτιμων λίθων, επώνυμων ρολογιών και κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, οδοντιατρικών  μετάλλων (εφεξής αντικείμενα), σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκονται, στα τρία καταστήματα που διαθέτει.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η Επιχείρησή δημιούργησε και λειτουργεί την ιστοσελίδα www.kentrikiagoraxrysou.gr», δηλαδή ένα ηλεκτρονικό  κατάστημα αγοράς και πώλησης όλων των παραπάνω αντικειμένων, μέσω του Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@kentrikiagoraxrysou.gr

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, μέσω του Διαδικτύου. Κάθε χρήστης/πελάτης που εισέρχεται και συναλλάσσεται μέσω της ιστοσελίδας μας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους , χωρίς καμία εξαίρεση. Αν κάποιος χρήστης/πελάτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απόσχει από την χρήση της ιστοσελίδας καθώς και από κάθε συναλλαγή των υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω αυτής. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση, που ο χρήστης/πελάτης, παραβιάζει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, να διακόψει άμεσα την πρόσβασή του σε αυτή.

Οροι χρήσης – Τροποποίηση όρων

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα και μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος, ανά πάσα στιγμή το κρίνει αυτή αναγκαίο, με την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/πελάτες για οποιαδήποτε μεταβολή. Ολες οι συμβάσεις που καταρτίζονται με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, μέσω της ιστοσελίδας,   συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.   

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια και την ακρίβεια των παρεχομένων πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, σχετικά με την ταυτότητά της και τις παρεχόμενες συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας. Όμως, στα πλαίσια της καλής πίστης, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων, που κατά την κοινή πείρα έγιναν από σφάλμα ή εκ παραδρομής και συνεπώς δικαιούται, μόλις αντιληφθεί την ύπαρξή τους, να προβαίνει στη διόρθωση αυτών. 

Περιορισμός Ευθύνης

Τα πωλούμενα αντικείμενα/προϊόντα ταξιδεύουν με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/πελάτη κι ως εκ τούτου η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στα πλαίσια των συναλλαγών  που διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για την περίπτωση τυχόν απώλειας, βλάβης ή κλοπής των αντικειμένων πριν την παραλαβή τους. 

Για αντικείμενα συνολικής αξίας έως 2.000 ευρώ ανά αποστολή, η Επιχείρηση ευθύνεται σε αποζημίωση, κατόπιν εκτίμησης, για την αποδεδειγμένη απώλεια, βλάβη ή κλοπή  των αντικειμένων, με ανώτατο όριο τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, εφ’ όσον, όμως, πριν την αποστολή του συστημένου πακέτου, ο χρήστης/πελάτης έχει κοινοποιήσει στο email της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ την «Υπεύθυνη Δήλωση Πωλητή» με την αναλυτική περιγραφή των αντικειμένων. Για το ύψος της αποζημίωσης, σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η αξία αγοράς νέου προς αντικατάσταση ή η ιδιαίτερη αξία ή η εμπορική χρησιμότητα των αντικειμένων για  τον αποστολέα. 

Στην περίπτωση που στο πακέτο περιλαμβάνονται αντικείμενα συνολικής αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ο αποστολέας/πελάτης  οφείλει να το δηλώσει στην εταιρεία ταχυμεταφορών και να προβεί στην ασφάλιση των προς αποστολή αντικειμένων με δαπάνες του. 

Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν ευθύνεται, αστικώς ή ποινικώς, για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί χρήστης ή πελάτης ή τρίτος από αιτία που συνδέεται με τη χρήση ή με τη λειτουργία ή μη της ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής των υπηρεσιών της Επιχείρησης ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτής.

Ευθύνη Χρήστη/Πελάτη

Κάθε χρήστης/ πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται να χρησιμοποίει τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επίλυση διαφορών – Δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει κατά τη διενέργεια των μεταξύ μας συναλλαγών, μέσω της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο θα είναι το εκάστοτε ισχύον Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή της θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια Αθηνών.

 

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οδηγός Αγοράς

Η Επιχείρησή μας δίνει τη δυνατότητα, στον χρήστη/πελάτη, να πουλήσει τα αντικείμενά του, με Ταχυδρομική αποστολή. 

Η Επιχείρησή μας αγοράζει, μέσω Ταχυδρομικής Αποστολής, χρυσά κοσμήματα/αντικείμενα και χρυσά νομίσματα προς ανακύκλωση, με την προϋπόθεση ότι θα συμπληρώσετε την ειδική φόρμα.  Επίσης, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τον υπεύθυνο της Επιχείρησης, μπορείτε να μας στείλετε για εκτίμηση αντικείμενα που επιθυμείτε να πουλήσετε, όπως πολύτιμους λίθους, κοσμήματα και ρολόγια επώνυμων οίκων και αντικείμενα από άλλα πολύτιμα μέταλλα (ασήμι, παλλάδιο, πλατίνα).    

Αυτονόητο θεωρείται ότι η Επιχείρησή μας δεν αγοράζει ψεύτικα κοσμήματα, επίχρυσα ή επάργυρα κοσμήματα ή αντικείμενα. Στην περίπτωση αυτή, τα αντικείμενα θα επιστρέφονται στον χρήστη/πελάτη και κάθε δαπάνη για την επιστροφή τους θα βαρύνει αποκλειστικά αυτόν.

Ευθύνη – Δηλώσεις χρήστη /πελάτη

Κάθε χρήστης/πελάτης που εισέρχεται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος, δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι ενήλικας και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, για να προβεί  σε συναλλαγές με την Επιχείρηση. Επίσης, ο χρήστης/ πελάτης εγγυάται την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των στοιχείων που παρέχει στην Επιχείρηση, ενώ δηλώνει και εγγυάται ότι είναι νόμιμος κάτοχος των πωλούμενων αντικειμένων, ότι αυτά δεν αποτελούν προϊόν παράνομης πράξης και ενδεικτικά προϊόν υπεξαίρεσης, υφαίρεσης, κλοπής, κλεπταποδοχής ή οιασδήποτε άλλης παράνομης πράξης που προβλέπεται και τιμωρείται από γενικούς ή/ και ειδικούς νόμους ή/και άλλες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ότι δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας, δεν έχουν τύχει απαλλαγής από ΦΠΑ, ούτε έχει εκπέσει, ούτε του έχει επιστραφεί αυτός κατά την αγορά τους,  ότι δεν διενεργεί συστηματικά πράξεις στην Οικονομική αγορά (άρθ. 21, παρ. 3 Ν. 4172/2013) και δεν είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών βάσει του ισχύοντος Κ.Φ.Α.Σ. και σε κάθε περίπτωση απαλλάσσει την «Επιχείρηση» από οιαδήποτε ευθύνη ήθελε προκύψει κατ’ αυτής. 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο χρήστης/πελάτης δεν πληρεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή ότι τα στοιχεία του χρήστη/ πελάτη είναι ψευδή ή αναληθή,  ή ότι ο αποστολέας είναι ανήλικος, ή ότι στο Δωρεάν πακέτο (συσκευασία) δεν εμπεριέχονται τα αναγκαία έγγραφα (υπεύθυνη δήλωση & αντίγραφο της ταυτότητας ή διαβατηρίου) ή ότι τα αντικείμενα  δεν έχουν εμπορική αξία, ή ότι τα αντικείμενα δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή, καθώς και στην περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης απορρίψει την προσφερόμενη τιμή, τότε, αν τα αντικείμενα έχουν παραληφθεί  από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, τα συσκευάζει και τα επιστρέφει στον αποστολέα με δια αντικαταβολή δαπάνη του. Στην περίπτωση αυτή, για την ασφάλεια των συναλλαγών, η διαδικασία κλεισίματος της συσκευασίας από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα βιντεοσκοπείται βήμα προς βήμα.   

Ο χρήστης/πελάτης, δηλώνει ότι τα αποσταλμένα για εκτίμηση αντικείμενα είναι μεταχειρισμένα και με την συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας εξουσιοδοτεί την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να προβεί στην εκτίμησή τους, βάσει του βάρους τους, των καρατίων, την αξία του μετάλλου και της κατάστασής τους. 

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για την κατάσταση των παραληφθέντων αντικειμένων και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, ακόμα και μετά την εκτίμηση των αντικειμένων, να αρνηθεί την ολοκλήρωση της συναλλαγής καθώς και να υπαναχωρήσει από τη συναλλαγή, σε οποιοδήποτε στάδιο, άνευ αιτιολογίας.

Οδηγίες Αποστολής των αντικειμένων

  • Ο χρήστης/πελάτης θα πρέπει αρχικά να συμπληρώσει την ηλεκτρονική Αίτηση – Φόρμα για την αποστολή του Δωρεάν πακέτου (συσκευασία), αναγράφοντας υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία που ζητούνται (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΦΜ κλπ.).
  • Με την παραλαβή του Δωρεάν πακέτου θα πρέπει να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση που θα βρει μέσα στη συσκευασία,  καταγράφοντας λεπτομερώς (ποσότητα και είδος) των αντικειμένων προς πώληση, την οποία και θα πρέπει να μας στείλει.
  • Μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση, ο χρήστης/πελάτης θα πρέπει να μας στείλει και φωτοτυπία της αστυνομικής ή άλλης ταυτότητας ή διαβατηρίου, πάνω στην οποία θα έχει τεθεί δείγμα της υπογραφής του. 
  • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν θα παραλαμβάνει αντικείμενα ή πακέτα που θα της αποσταλούν, εάν ο χρήστης/πελάτης δεν έχει υποβάλει πριν την ειδική ηλεκτρονική Αίτηση – Φόρμα, καθώς και αντικείμενα που θα της αποσταλούν με άλλη συσκευασία, πλην του Δωρεάν πακέτου που θα του παραδοθεί από την εταιρεία ταχυμεταφορών ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ των ΕΛΤΑ.
  • Η αποστολή των προϊόντων από την δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας του χρήστη/πελάτη, θα γίνεται με το Δωρεάν πακέτο (συσκευασία), που θα σταλεί από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, μέσω της υπηρεσίας  ταχυμεταφορών ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ των ΕΛΤΑ. Γι’ αυτό θα πρέπει να φροντίσετε να είστε παρών στη δηλωθείσα διεύθυνσή σας, ώστε να παραλάβετε το Δωρεάν πακέτο που θα σας στείλουμε. 
    Τα αντικείμενα θα πρέπει να συσκευαστούν από τον χρήστη/πελάτη στη συσκευασία που θα τους αποσταλεί μέσω της ανωτέρω υπηρεσίας ταχυμεταφορών. Η συσκευασία θα περιλαμβάνει μία πλαστική τσάντα στην οποία θα εμπεριέχεται μία χάρτινη συσκευασία (κουτί), εντός του οποίου ο  χρήστης/πελάτης θα πρέπει να τοποθετήσει τα αντικείμενα, σύμφωνα με τις έγγραφες «Οδηγίες Συσκευασίας».  
  • Εάν η συσκευασία, κατά την παραλαβή της από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,  δεν περιέχει καθόλου ή περιέχει διαφορετικά ή περιέχει λιγότερα αντικείμενα από αυτά που περιγράφονται στην ηλεκτρονική Αίτηση – Φόρμα του χρήστη/πελάτη,  αυτός θα ενημερώνεται άμεσα. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συναλλαγή ακόμα κι αν στην συσκευασία εμπεριέχονται άλλα αντικείμενα αξίας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αντικείμενα θα επιστρέφονται στην ίδια διεύθυνση, με την ίδια υπηρεσία ταχυμεταφορών, με έξοδα δια αντικαταβολής του χρήστη/πελάτη.
  • Για την ασφάλεια των συναλλαγών, η διαδικασία ανοίγματος της συσκευασίας, κατά την παραλαβή της από την εταιρεία μας, θα βιντεοσκοπείται βήμα προς βήμα.